Huisregels

Wanneer u het festivalterrein betreedt, bent u verplicht zich te houden aan deze huisregels welke zijn opgesteld voor het Fuizenfest Metal Music. Voor uw en onze veiligheid.

Aanwijzingen van het personeel of de daarvoor bevoegde personen, die verband houden met de huisregels, dienen op het  festivalterrein en in de directe omgeving te allen tijde stipt opgevolgd te worden.

 • Op het Fuizenfest Metal Music is de Nederlandse wetgeving van kracht. Legitimatie vanaf 14 jaar verplicht.
 • Kinderen tot en met 12 jaar hebben, onder begeleiding van minstens één volwassene, gratis toegang tot Fuizenfest Metal Music 
 • Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunt u worden. Indien u hieraan geen medewerking verleent, kan u de toegang tot het festival worden ontzegd.
 • Het is niet toegestaan koelboxen, complete lunchpakketten e.d. mee naar binnen te nemen.
 • Het is niet toegestaan drank mee naar binnen en buiten de poorten te nemen.
 • Het is niet toegestaan om klapstoeltjes en/of overige (zit)meubilair mee te nemen naar het festivalterrein, uiteraard vallen rolstoelen hier niet onder.
 • Personen gekleed in voetbal shirts en/of kleding welke bij (een) bepaalde groepering(en) horen, zullen worden geweigerd.
 • Film-, video- en professionele fotoapparatuur (fototoestellen met grote, verwisselbare lenzen) zijn niet toegestaan. Mobieltjes met foto/videomogelijkheden en normale (digitale) fototoestellen zonder afneembare lenzen mogen wel mee het festivalterrein op.
 • Huisdieren worden (om hun eigen bestwil) niet toegelaten.
 • Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op het festival en in de directe omgeving is verboden, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door de organisatie.
 • Alcohol wordt niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar.
 • Personen welke aantoonbaar onder invloed van alcohol en/of drugs het festival willen betreden kunnen worden geweigerd, de persoon welke aantoonbaar onder invloed is kan geen aanspraak maken op eventuele vergoeding van (dag) kaarten en/of reiskosten.
 • Op het Fuizenfest Metal Music zijn drugs verboden. Bij constatering van het in bezit hebben van maximaal 5 gram softdrugs, heeft u de mogelijkheid om deze af te staan. Weigert u deze softdrugs af te staan of heeft u meer dan 5 gram in uw bezit, dan zult u aan de politie worden overgedragen. Bij constatering van gebruik, in het bezit hebben van harddrugs en/of het handelen in soft/harddrugs zult u zonder pardon worden aangehouden en worden overgedragen aan de politie.
 • Op het Fuizenfest Metal Music gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden. Het dreigen en gebruiken van geweld, discriminerende
  opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele intimidatie, wildplassen, biergooien en moddergooien worden niet getolereerd.
 • Bij constatering van vervuiling en/of vernieling van materialen en terreinen zal u de toegang tot het festivalterrein worden ontzegd en zult u worden overgedragen aan de politie. Ook zullen de eventuele schades op verhaald worden.
 • Het is verboden om wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden in het bezit te hebben. Bij constatering zult u worden overgedragen aan de politie.
 • Bij het plegen van misdrijven wordt u aangehouden en overgedragen aan de politie.
 • De organisatie en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.
 • Op het festival kan meer dan 85 Db(a) aan geluid geproduceerd worden.
 • De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf op het festivalterrein geschiedt derhalve geheel op uw eigen risico.
 • Tijdens het festival zullen foto’s en video opnames gemaakt worden ten behoeve van promotie doeleinden. Een ieder die ons evenement bezoekt gaat hier mee akkoord.
 • Bij het niet naleven van onze huisregels wordt u de toegang tot het festivalterrein onherroepelijk ontzegd en wordt u een lokaal verbod aangezegd van één of meerdere jaren.
 • Aangeschafte tickets kunnen niet retour naar Fuizenfest Metal Music. Ook indien er een band door wat voor redden dan ook is uit gevallen.

De organisatie wenst u een geweldig Fuizenfest Metal Music toe!

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen 

1.1 Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door Stichting Fuizenfest Metal Music (hierna ook: “Fuizenfest”). Fuizenfest is de ‘gebruiker’ van de algemene voorwaarden in de zin van artikel 6: 231 sub b Burgerlijk Wetboek.

1.2 Fuizenfest is gevestigd aan Vijfhuizenbaan 30 (5133 NH) te Riel. Fuizenfest is per mail op [email protected] en per telefoon op 06-53716954 bereikbaar. Fuizenfest is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65533267.

1.3 Deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend jegens particulieren en uitdrukkelijk niet jegens partijen in hun hoedanigheid van professionele contractspartij in relatie tot Fuizenfest. Op rechtsverhoudingen tussen Fuizenfest en een professionele contractpartij zijn andere algemene voorwaarden van toepassing.

1.4 De ‘wederpartij’ in de zin van het Burgerlijk Wetboek in deze algemene voorwaarden is de particulier – een bezoeker van een evenement dan wel de website of een webshop van Fuizenfest – en wordt hieronder steeds aangeduid als ‘bezoeker’.

Artikel 2  Algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle toegangsbewijzen en vormen derhalve een onverbrekelijk geheel met alle overeenkomsten betreffende koop, schenking, en levering van toegangsbewijzen voor de evenementen van Fuizenfest, waar ook te houden of gehouden. Tevens zijn de algemene voorwaarden van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Fuizenfest en de bezoeker, dus ook als deze laatste de website of de webshop van Fuizenfest bezoekt.

2.2 Door koop c.q. verkrijging en/of gebruik van een toegangsbewijs en/of betreding van de locatie van het evenement en/of kennisneming van deze voorwaarden via de website van Fuizenfest, aanvaardt de bezoeker de inhoud van deze voorwaarden. Dit geldt ook indien de verkrijging van een toegangsbewijs op welke wijze dan ook via derden tot stand is gekomen.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel door Fuizenfest onder nummer 65533267 en iedere bezoeker kan deze opvragen en van de inhoud kennis nemen. Tevens worden deze voorwaarden op verzoek aan eenieder kosteloos toegezonden. Een dergelijk verzoek kan worden ingediend per e-mail bij: [email protected].

2.4 Deze algemene voorwaarden zijn tevens elektronisch beschikbaar, opvraagbaar en te downloaden op c.q. vanaf deze website. De bezoeker kan de voorwaarden opslaan om er later kennis van te nemen, zo als bedoeld in artikel 6: 243 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

2.5 Fuizenfest verwijst – waar redelijkerwijs mogelijk – naar de algemene voorwaarden op een uitgeprint toegangsbewijs voor een Evenement. De bezoeker kan doorgaans tevens kennis nemen van een beknopte samenvatting van de algemene voorwaarden bij het binnengaan van een evenement waar banners met een samenvatting van belangrijke huisregels zijn opgehangen ter herinnering.

Artikel 3 Toegangsbewijs

3.1 Toegang tot een Fuizenfest evenement wordt uitsluitend verkregen op vertoon van een geldig toegangsbewijs.

3.2 Toegang tot het evenement verkrijgen alleen personen van 18 jaar en ouder, tenzij expliciet anders aangeven op de website van het betreffende evenement. Bezoekers kan om een legitimatie worden gevraagd om te controleren op bedoelde leeftijdsgrens. Wordt geen geldige legitimatie getoond of klopt de leeftijd niet, dan zal deze bezoeker de toegang worden geweigerd (c.q. zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd) zonder dat Fuizenfest verplicht is aan de bezoeker het toegangsgeld te restitueren.

3.3 De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van Fuizenfest. Het is de bezoeker verboden om een toegangsbewijs voor het evenement op enigerlei wijze aan derden door te verkopen en/of de toegangsbewijzen op enigerlei wijze aan derden te koop aan te bieden en/of te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden. Bij overtreding van dit verbod is Fuizenfest gerechtigd de toegang tot het evenement te weigeren aan de bezitter van dat toegangsbewijs en alle hieruit voortvloeiende schade op de bezoeker te verhalen.

3.4  Bij overtreding door bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is Fuizenfest gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of klant de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de bezoeker recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan Fuizenfest, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.

3.5 Het is bezoeker verboden om op enige wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het evenement en ieder onderdeel daarvan. Daarmee zou de bezoeker inbreuk maken op de merkrechten van Fuizenfest.

3.6 Indien Bezoeker zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt is de bezoeker (of de koper of verkoper van het toegangsbewijs) een direct opeisbare boete van € 5.000,- per overtreding aan Fuizenfest verschuldigd en € 500,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt – onverminderd het recht van Fuizenfest om van hem bovendien vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.

3.7 Bij een aankoop door de bezoeker van een (electronisch) toegangsbewijs (e-ticket) voor een Fuizenfest-evenement middels internet wordt de betaling daarvan doorgaans afgehandeld voor een derde partij in opdracht van Fuizenfest. Deze derde partij hanteert meestal ook eigen ook eigen algemene voorwaarden ten opzichte van de bezoeker als koper van het toegangsbewijs. Die voorwaarden zijn dan tegelijk met onderhavige voorwaarden van toepassing.

Artikel 4 Fouilleren en verboden goederen 

4.1 Fuizenfest heeft het recht bezoeker voorafgaand aan het binnentreden en/of tijdens het evenement te (laten) fouilleren. De bezoeker die zich daar niet aan onderwerpt kan de toegang tot het evenement worden geweigerd – of hij kan van het evenement worden verwijderd – zonder recht op restitutie van het aankoopbedrag voor het toegangsbewijs.

4.2 Het is verboden (semi-) professionele foto-, film-, en/of geluids- en/of andere opnameapparatuur van welke aard dan ook, glaswerk, plastic flessen, dranken, etenswaren, drugs, blik, vuurwerk, dieren, wapens en/of gevaarlijke voorwerpen, voor zichzelf of een ander mee te brengen naar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname. In beslag genomen goederen worden niet geretourneerd.

4.3 De bezoeker die dit verbod overtreedt kan bovendien de (verdere) toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van het toegangsgeld, of kan van het evenement worden verwijderd en/of overgedragen aan de Politie. In beslag genomen goederen zullen worden vernietigd.

Artikel 5 Ontzegging toegang

Fuizenfest houdt zich in het algemeen het recht voor bepaalde bezoekers de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van het evenement te verwijderen, indien naar haar oordeel zulks nodig is ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het evenement.

Artikel 6 Film/ en videobeelden

Registratie door bezoeker van het evenement zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Fuizenfest in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen, is verboden, als ook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken. Het maken van foto’s en video door middel van een smartphone is toegestaan, een eventuele commerciële exploitatie van die beelden en geluiden echter niet.

Artikel 7  Eigen risico                                        

Het betreden van de plaats waar het evenement van Fuizenfest plaatsvindt alsmede het bijwonen van het evenement geschiedt door bezoeker geheel op eigen risico, waarbij de eventuele aansprakelijkheid van Fuizenfest steeds beperkt is tot het bedrag dat haar verzekeraar in het betreffende geval uitkeert wegens schade aan personen of gemaakte kosten, uitgezonderd het eventuele geval dat er sprake zou zijn van grove opzet of bewuste roekeloosheid van (de leiding van) Fuizenfest.

Artikel 8 Programma

Fuizenfest zal er naar streven dat het programma van het evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde schema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en schade welke daardoor voor bezoekers en/of derden mocht ontstaan. Fuizenfest is niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma.

Artikel  9 Nadere voorschriften

9.1       De bezoeker van het evenement is verplicht zich te houden aan de (nadere) voorschriften, huisregels en/of wijzigingen daarvan en aanwijzingen van Fuizenfest, de exploitanten of eigenaar van de plaats c.q. het gebouw waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer, politie en andere bevoegden.

9.2       Bij overtreding van een gebod of verbod volgt onmiddellijk verwijdering van de bezoeker door het ordepersoneel. Voor ieder evenement kunnen specifieke regels gelden voor het evenemententerrein of de lokatie, welke regels ter plaatste kenbaar worden gemaakt. Zo mogelijk worden dergelijke regels ook op de website vooraf kenbaar gemaakt.

Artikel 10 Overmacht

10.1     In geval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen, ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, falende apparatuur, brand, slechte weersomstandigheden, epidemie/pandemie, terroristische aanslagen e.d. heeft Fuizenfest het recht c.q. de verplichting het evenement te (laten) ontruimen, te verschuiven naar een andere datum of een andere locatie of het evenement te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding (voor tickets, consumptiemunten of anderszins) jegens de bezoekers gehouden te zijn.

10.2 Uitsluitend in geval van annulering met oorzaak anders dan genoemd in artikel 10.1 zal Fuizenfest het entreegeld, maar niet de bespreekgelden/administratiekosten aan de bezoeker op zijn verzoek restitueren.

10.3 Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden binnen een redelijke termijn welke plaatsvindt na de datum van het geannuleerde Evenement, op vertoon door de bezoeker van een geldig toegangsbewijs, op en aan de door Fuizenfest (dan wel de partij die betaling voor het ticket heeft afgehandeld) aangegeven en bekend te maken wijze middels door haar bekend te maken kanalen.

Artikel 11 Beeld- en geluidsopnamen en exploitatie daarvan

Fuizenfest is gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken van het evenement en de bezoekers daarvan – en is gerechtigd deze opnamen te verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook, waaronder het recht om beelden live te streamen via internet. Door de verkrijging van een toegangsbewijs van het evenement en/of door betreding van de locatie van het Evenement verleent de bezoeker onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en de bewerking, openbaarmaking en exploitatie daarvan alles in de ruimste zin des woords zonder dat Fuizenfest enige vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn.

Artikel 12 Consumptiemunten

Consumptiemunten gekocht tijdens een evenement zijn alleen geldig gedurende het betreffende evenement. Fuizenfest gaat nimmer over tot restitutie van het aankoopbedrag van de consumptiemunten.

Artikel 13 Informatie Fuizenfest

Hoewel Fuizenfest grote zorg en aandacht aan de informatieverschaffing besteedt, zoals op haar website en op schriftelijk promotiemateriaal, kan zij geen garantie geven met betrekking tot de aard en inhoud van de informatie.

Artikel 14 Verkoop producten op evenementen

Op de evenementen van Fuizenfest zijn vaak standhouders aanwezig die aan de bezoekers producten of diensten aanbieden. Deze standhouders zijn volledig onafhankelijk van Fuizenfest en Fuizenfest  is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de handelingen, producten of diensten van deze standhouders. Klachten omtrent producten en diensten van deze standhouders kunnen niet aan Fuizenfest worden doorgegeven maar dienen gericht te worden aan het bedrijf dat de standhouder voert. Voor zover Fuizenfest zelf merchandising producten verkoopt op haar eigen evenementen, is dat op de stand goed zichtbaar en staat Fuizenfest ook in voor de conformiteit van deze producten.

Artikel 15 Website

16.1  Fuizenfest respecteert de privacy van alle bezoeker van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de bezoeker aan Fuizenfest verschaft steeds vertrouwelijk wordt behandeld.

16.2 Fuizenfest gebruikt gegevens middels ‘cookies’ van de bezoeker van een van haar websites om het kopen en navigeren van en via de Website, gemakkelijker, sneller en beter te laten verlopen. Een bezoeker van een van de websites kan alleen een product aanschaffen of een specifieke dienst gebruiken als deze geldige en juiste persoonsgegevens heeft ingevoerd.

16.3  Door het invoeren van de gegevens voor het downloaden of bestellen van tickets of producten via een van de websites van Fuizenfest of via een van de online diensten uitgevoerd voor Fuizenfest, geeft de bezoeker van de Website zijn of haar toestemming voor het hieronder aangegeven gebruik van de persoonsgegevens. Voor het overige zal Fuizenfest deze gegevens uitsluitend gebruiken met toestemming. Fuizenfest zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Fuizenfest gebruikt de verzamelde gegevens van haar bezoekers van haar websites als volgt:

 1. I) om het koop- en navigatieproces bij Fuizenfest zo goed mogelijk te laten werken, verkrijgt Fuizenfest door deze van toepassing zijnde algemene voorwaarden het recht om persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot het gebruik van onze diensten op te slaan en voor bepaalde doeleinden te gebruiken. Met deze gegevens wordt voor de bezoeker een account aangemaakt. De volgende gegevens worden opgeslagen: naam, gebruikersnaam, wachtwoord, adres, woonplaats, land, geboortedatum, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres en betalingsgegevens. Daarbij herkent de Website de bezoeker voor een volgende keer door middel van een zogeheten ‘cookie’. Voor zover nodig verleent de Bezoeker hierbij door aanvaarding van deze algemene voorwaarden toestemming tot het gebruik van ‘cookies’.
 1. II) Tevens worden de gegevens gebruikt om:
 1. a) de bezoeker te informeren over vragen die deze heeft gesteld;
 2. b) materiaal, een product of informatie toe te zenden waar de bezoeker om heeft verzocht c.q. welke is gekocht;
 3. c) de Bezoeker te attenderen op acties, wedstrijden of een contest;
 4. d) om de informatie op de Website voor de bezoeker aan te passen;
 5. e) voor administratieve afhandeling van transacties en betalingen;
 6. f) voor fraude en inbreuk preventie;

voor enig ander wettelijk doel, zoals een verzoek van de overheid of Politie.

16.4     Het is mogelijk dat de website de gegevens van de bezoeker gebruikt om aan hem of haar andere Producten aan te bevelen die aansluiten op reeds eerder gekochte producten. Gegevens over het gebruik van de Website worden door Fuizenfest gebruikt onder andere voor de verdere ontwikkeling en verbetering van de Website.

16.5     Voor sommige handelingen als bedoeld in artikel 16.4 dient de bezoeker zich te registeren en een account aan te maken op de website, waarbij (mogelijk) gebruikersnaam, wachtwoord, naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres worden vastgelegd en door Fuizenfest worden bewaard en worden gebruikt voor het doen van onder andere aankopen van een product op de Website.

16.6     De bezoeker die zich heeft geregistreerd geeft daarbij toestemming aan Fuizenfest of aan haar gelieerde derden om hem of haar informatie toe te zenden per e-mail.

16.7    Fuizenfest neemt veiligheidsmaatregelen ter bescherming van persoonsgegevens op de website en haar servers volgens de laatste stand van de techniek die in redelijkheid betaalbaar is en gebruikelijk is in de branche. Fuizenfest voldoet daarmee aan de wettelijke vereisten uit privacyrichtlijn van de EU en Nederlandse wetgeving. Fuizenfest neemt alle redelijke maatregelen zodat alleen relevante partijen die toestemming hebben verkregen van de bezoeker of die benodigd zijn bij de uitvoering van enige overeenkomst de informatie kunnen inzien en gebruiken.

16.8    Fuizenfest is nimmer aansprakelijk voor enige schade van de bezoeker indien een derde partij zich wederrechtelijk toegang verschaft tot de persoonsgegevens van de bezoeker ondanks de maatregelen die Fuizenfest heeft genomen om deze gegevens te bewaren. Fuizenfest kan vanwege de aard van internetgebruik en het verzenden van gegevens over het internet niet een compleet veilige omgeving voor de persoonsgegevens garanderen. Iedere verzending van persoonsgegevens over het internet geschiedt uiteindelijk voor eigen risico van de bezoeker. Mocht Fuizenfest op enig moment met een informatielek geconfronteerd worden waardoor persoonsgegevens worden afgenomen door derden, of de website worden gehackt of enige andere illegale handeling waarbij persoonsgegevens zonder haar toestemming worden afgenomen, dan zal zij de bezoeker voor zover redelijkerwijs mogelijk daarvan direct van op de hoogte brengen.

16.9  Fuizenfest is gerechtigd om geanonimiseerde gegevens van bezoekers verkregen via diensten, aankopen of de website te gebruiken om richting adverteerders inzage in verkeer op de Website en statistieken aan te kunnen geven. De persoonsgegevens van de bezoeker worden hierbij niet afgegeven. Voor zover nodig verleent de bezoeker hiervoor toestemming door aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

Artikel 17 Verkoop van goederen en diensten in de webshop of op de website

17.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod, aanvaarding en iedere koopovereenkomst met een bezoeker van de website die een product koopt op de website. Een dergelijk product kan onder meer zijn: een e-ticket,  of een ander product of dienst welke wordt aangeboden.

17.2 De koop via de webshop of website geschiedt door middel van koopovereenkomst op afstand, dat wil zeggen: overeenkomsten via internet tot stand gekomen (bevestigd per e-mail) als bedoeld in artikel 6: 227a en/of 7: 46a (Consumentenkoop) Burgerlijk Wetboek. Deze algemene voorwaarden stemmen overeen met eisen die wet- en regelgeving stellen aan koopovereenkomsten op afstand. Voor ieder product geldt dat dit aangeboden wordt zolang de voorraad strekt.

17.3 Alle gegevens die Fuizenfest als verkopende partij aan de Bezoeker dient af te geven volgens artikel 7: 46c Burgerlijk Wetboek zijn in deze algemene voorwaarden dan wel op de betreffende website opgenomen. Op de website waar de bezoeker een product koopt, staat vermeld:

 1. a) de identiteit van de vennootschap – en of de bezoeker de prijs geheel of gedeeltelijk vooruit dient te voldoen;
 2. b) de belangrijkste kenmerken van het product;
 3. c) de prijs inclusief belastingen;
 4. d) de eventuele kosten van aflevering;
 5. e) de wijze van betaling en de wijze van uitvoering van de koopovereenkomst;
 6. f) de eventuele wijze van ontbinding van de koopovereenkomst bij aankoop van voor fysieke producten);

Voorts geldt dat:

 1. g) de kosten voor het gebruik van communicatie middelen door Fuizenfest niet aan de bezoeker worden doorgerekend;
 2. h) er geen specifieke termijn is voor aanvaarding van het aanbod door de bezoeker naast de regel dat het aanbod uit haar aard gelimiteerd is zolang de voorraad strekt of het product beschikbaar is;
 3. i) er geen sprake is van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering.

17.4 Na het sluiten van de koopovereenkomst op afstand tussen Fuizenfest en de bezoeker, ontvangt de bezoeker een e-mail waarin de punten hierboven a tot en met f concreet staan ingevuld en waar staat vermeld dat voor fysieke producten de koopovereenkomst door de Bezoeker kan worden ontbonden binnen veertien werkdagen na ontvangst van het product. Deze wijze van ontbinding geldt evenwel niet voor de aankoop van een e-ticket, vervoersovereenkomst of enige dienst in het kader van vrijetijdsbesteding.

Artikel 18 Prijzen en kosten producten webshop

18.1 Op de website wordt bij ieder product duidelijk aangegeven welke prijs de bezoeker dient te voldoen alvorens het kan worden geleverd. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Andere kosten dan de aankoopprijs worden aan de bezoeker niet in rekening gebracht. Alle prijzen blijven gelden totdat op de website andere en nieuwe prijzen worden aangegeven. Ten aanzien van een product dat reeds is aangekocht, doch om welke reden ook nog niet is geleverd, is geen tussentijdse prijswijziging mogelijk. Alle aangegeven prijzen gelden altijd onder het voorbehoud dat de BTW ongewijzigd blijft. Wordt het BTW tarief gewijzigd dan geldt het nieuwe BTW tarief automatisch vanaf de ingangsdatum van de wettelijke aanpassing daarvan.

18.2 Een overeenkomst tot koop en verkoop van een product tussen de bezoeker en Fuizenfest komt slechts tot stand nadat de Bezoeker het aanbod op de website op de geëigende wijze heeft aanvaard, de aankoopprocedures op de website op juiste wijze heeft geaccordeerd en diens betaling is verricht aan de partij die de betaling voor Fuizenfest afhandelt. Fuizenfest verstuurt de bezoeker die een product heeft aangekocht daarvan zo spoedig als mogelijk een bevestiging per e-mail dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen of laat een dergelijke e-mail versturen.

18.3    Fuizenfest draagt zorg voor technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en informatie toeziende op betalingsverkeer.

Artikel 19 Conformiteit

19.1    Fuizenfest verbindt zich jegens de bezoeker om hem het product te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid zoals omschreven per product op de website en in de lijst van de ‘winkelwagen’ die Bezoeker virtueel heeft gevuld met een aan te schaffen product. Producten worden geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor maten, kleuren en hoeveelheden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De op de website van een product zichtbare foto, indien aanwezig, geeft slechts een algemene indruk van het door de bezoeker aan te schaffen product.

19.2     De bezoeker dient het aangekochte product direct na levering te onderzoeken om te bezien of dit beantwoordt aan hetgeen de bezoeker heeft besteld en gekocht. Indien dat niet het geval is, dient de bezoeker zulks te melden binnen veertien dagen na ontvangst op het e-mail adres van Fuizenfest. Slechts indien aan Fuizenfest per e-mail is aangetoond dat het product zonder schuld van de bezoeker of zonder reden die voor zijn rekening of risico dient te komen, niet beantwoordt aan hetgeen door de bezoeker werd aangekocht, heeft Fuizenfest de keuze om de aankoopprijs te restitueren of een ander product in dezelfde soort te leveren.

Artikel 20  Betaling voor producten in de webshop

20.1     Betaling kan plaatsvinden via opdracht daartoe van de bezoeker aan de door Fuizenfest aangewezen partij die de betaling voor haar afhandelt.

20.2    Fuizenfest is op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten, storingen of gebreken in of bij de betaling door deze derde partij(en) aan de website. De bezoeker is door een standaard overeenkomst met een dergelijke partij die de betaling afhandelt gebonden aan de algemene voorwaarden die deze partij hanteert, welke de bezoeker bij die partij kan opvragen en voor welke inhoud Fuizenfest niet verantwoordelijk is.

Artikel 21 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Bij uitsluiting is de Rechtbank bevoegd om van geschillen over deze voorwaarden, een overeenkomst of de uitvoering daarvan kennis te nemen.